VisualScriptMathConstant

Inherits: VisualScriptNode < Resource < Reference < Object

Constantes matemáticas comúnmente usadas.

Descripción

Proporciona constantes matemáticas comunes, como Pi, en un puerto de salida de datos.

Puertos de entrada:

ninguno

Puertos de salida:

  • Datos (variante): get

Propiedades

MathConstant

constant

0

Enumeraciones

enum MathConstant:

  • MATH_CONSTANT_ONE = 0 --- Unity: 1.

  • MATH_CONSTANT_PI = 1 --- Pi: 3.141593.

  • MATH_CONSTANT_HALF_PI = 2 --- Pi dividido por dos: 1.570796.

  • MATH_CONSTANT_TAU = 3 --- Tau: 6.283185.

  • MATH_CONSTANT_E = 4 --- Constante Matemática e,base de logaritmo natural 2.718282.

  • MATH_CONSTANT_SQRT2 = 5 --- Raíz cuadrada de dos: 1.414214.

  • MATH_CONSTANT_INF = 6 --- Infinito: inf.

  • MATH_CONSTANT_NAN = 7 --- No un nombre: nan.

  • MATH_CONSTANT_MAX = 8 --- Representa el tamaño del enum MathConstant.

Descripciones de Propiedades

Default

0

Setter

set_math_constant(value)

Getter

get_math_constant()

La constante matemática.