Samouczek wiersza poleceń

Some developers like using the command line extensively. Godot is designed to be friendly to them, so here are the steps for working entirely from the command line. Given the engine relies on almost no external libraries, initialization times are pretty fast, making it suitable for this workflow.

Command line reference

General options

Command Opis
-h, --help, /? Display the list of command line options.
--version Display the version string.
-v, --verbose Use verbose stdout mode.
--quiet Quiet mode, silences stdout messages. Errors are still displayed.

Run options

Command Opis
-e, --editor Start the editor instead of running the scene (tools must be enabled).
-p, --project-manager Start the project manager, even if a project is auto-detected (tools must be enabled).
-q, --quit Quit after the first iteration.
-l <locale>, --language <locale> Use a specific locale (<locale> being a two-letter code). See Języki for more details.
--path <directory> Path to a project (<directory> must contain a 'project.godot' file).
-u, --upwards Scan folders upwards for 'project.godot' file.
--main-pack <file> Path to a pack (.pck) file to load.
--render-thread <mode> Render thread mode ('unsafe', 'safe', 'separate'). See Thread Model for more details.
--remote-fs <address> Remote filesystem (<host/IP>[:<port>] address).
--audio-driver <driver> Audio driver. Use --help first to display the list of available drivers.
--video-driver <driver> Video driver. Use --help first to display the list of available drivers.

Display options

Command Opis
-f, --fullscreen Request fullscreen mode.
-m, --maximized Request a maximized window.
-w, --windowed Request windowed mode.
-t, --always-on-top Request an always-on-top window.
--resolution <W>x<H> Request window resolution.
--position <X>,<Y> Request window position.
--low-dpi Force low-DPI mode (macOS and Windows only).
--no-window Disable window creation (Windows only). Useful together with --script.

Debug options

Informacja

Debug options are only available in the editor and debug export templates (they require debug or release_debug build targets, see Cel for more details).

Command Opis
-d, --debug Debug (local stdout debugger).
-b, --breakpoints Breakpoint list as source::line comma-separated pairs, no spaces (use %%20 instead).
--profiling Enable profiling in the script debugger.
--remote-debug <address> Remote debug (<host/IP>:<port> address).
--debug-collisions Show collision shapes when running the scene.
--debug-navigation Show navigation polygons when running the scene.
--frame-delay <ms> Simulate high CPU load (delay each frame by <ms> milliseconds).
--time-scale <scale> Force time scale (higher values are faster, 1.0 is normal speed).
--disable-render-loop Disable render loop so rendering only occurs when called explicitly from script.
--disable-crash-handler Disable crash handler when supported by the platform code.
--fixed-fps <fps> Force a fixed number of frames per second. This setting disables real-time synchronization.
--print-fps Print the frames per second to the stdout.

Standalone tools

Command Opis
-s <script>, --script <script> Run a script.
--check-only Only parse for errors and quit (use with --script).
--export <target> Export the project using the given export target. Export only main pack if path ends with .pck or .zip (tools must be enabled).
--export-debug <target> Like --export, but use debug template (tools must be enabled).
--doctool <path> Dump the engine API reference to the given <path> in XML format, merging if existing files are found (tools must be enabled).
--no-docbase Disallow dumping the base types (used with --doctool, tools must be enabled).
--build-solutions Build the scripting solutions (e.g. for C# projects, tools must be enabled).
--gdnative-generate-json-api Generate JSON dump of the Godot API for GDNative bindings (tools must be enabled).
--test <test> Run a unit test. Use --help first to display the list of tests. (tools must be enabled).

Ścieżka

It is recommended that your Godot binary be in your PATH environment variable, so it can be executed easily from any place by typing godot. You can do so on Linux by placing the Godot binary in /usr/local/bin and making sure it is called godot.

Ustawienie ścieżki projektu

W zależności od tego, gdzie znajdują się twoje binarne Godota i jaki jest twój aktualny katalog roboczy, być może będziesz musiał wstawić ścieżkę do projektu, aby jedno z poniższych poleceń działało poprawnie.

Można to zrobić, podając ścieżkę do pliku ``project.godot``w swoim projekcie jako pierwszy argument, taki jak ten:

godot path_to_your_project/project.godot [other] [commands] [and] [args]

Lub używając argumentu --path:

godot --path path_to_your_project [other] [commands] [and] [args]

Na przykład, pełna komenda eksportowania gry (jak wyjaśniono poniżej) może wyglądać tak:

godot --path path_to_your_project --export my_export_preset_name game.exe

Tworzenie projektu

Utworzenie projektu z wiersza poleceń można wykonać poprzez nawigację po powłoce w żądane miejsce i utworzenie pliku project.godot.

mkdir newgame
cd newgame
touch project.godot

Projekt można teraz otworzyć w Godot.

Uruchamianie edytora

Running the editor is done by executing Godot with the -e flag. This must be done from within the project directory or a subdirectory, otherwise the command is ignored and the project manager appears.

godot -e

Jeśli scena została utworzona i zapisana, można ją później edytować, używając tego samego kodu z sceną jako argument.

godot -e scene.tscn

Usuwanie sceny

Godot jest przyjaźnie nastawiony do twojego systemu plików i nie będzie tworzył dodatkowych plików metadanych. Użyj rm aby skasować plik sceny. Upewnij się, że nic nie odnosi się do sceny albo błąd zostanie wyrzucony przy otwieraniu.

rm scene.tscn

Uruchamianie gry

Aby uruchomić grę, wystarczy uruchomić Godota w katalogu lub podkatalogu projektu.

godot

Gdy zachodzi potrzeba przetestowania określonej sceny, należy przekazać ją do wiersza poleceń.

godot scene.tscn

Debugowanie

Catching errors in the command line can be a difficult task because they just fly by. For this, a command line debugger is provided by adding -d. It works for running either the game or a simple scene.

godot -d
godot -d scene.tscn

Eksportowanie

Obsługiwane jest również eksportowanie projektu z wiersza poleceń. Jest to szczególnie przydatne w przypadku ciągłej integracji. Wersja Godota, która jest bez interfejsu jest idealna do tego celu.

godot --export "Linux/X11" /var/builds/project
godot --export Android /var/builds/project.apk

Nazwy platform rozpoznawane przez przełącznik ``--export``są takie same jak wyświetlane w kreatorze eksportu edytora. Aby uzyskać listę obsługiwanych platform z wiersza poleceń, spróbuj wyeksportować je na nierozpoznaną platformę, a zostanie wyświetlona pełna lista platform obsługiwanych przez konfigurację.

Aby wyeksportować debugowaną wersję gry, użyj przełącznika -export-debug zamiast -export. Ich parametry i zastosowanie są takie same.

Uruchomienie skryptu

It is possible to run a simple .gd script from the command line. This feature is especially useful in large projects, e.g. for batch conversion of assets or custom import/export.

The script must inherit from SceneTree or MainLoop.

Oto prosty przykład jak to działa:

# sayhello.gd
extends SceneTree

func _init():
    print("Hello!")
    quit()

I jak go uruchomić:

# Prints "Hello!" to standard output.
godot -s sayhello.gd

If no project.godot exists at the path, current path is assumed to be the current working directory (unless --path is specified).