GDScript formatowanie łańcuchów znaków

GDScript offers a feature called format strings, which allows reusing text templates to succinctly create different but similar strings.

Formatowane łańcuchy znaków są zwykł ciągami, z wyjątkiem tego, że zawierają pewne sekwencje znaków zastępczych. Te pola wyboru można łatwo zastąpić parametrami przekazanymi do formatowanego łańcucha.

Na przykład, z %s jako znakiem specjalnym, ciąg "Witaj %s, jak to robisz? można łatwo zmienić na "Witaj Świecie, jak to robisz?". Zauważ, że okno dialogowe znajduje się pośrodku łańcucha; modyfikowanie go bez formatowania może być kłopotliwe.

Zastosowanie w GDScript

Przeanalizujemy ten konkretny przykład GDScript:

# Define a format string with placeholder '%s'
var format_string = "We're waiting for %s."

# Using the '%' operator, the placeholder is replaced with the desired value
var actual_string = format_string % "Godot"

print(actual_string)
# Output: "We're waiting for Godot."

Znaki specjalne zawsze zaczynają się od %, ale następnie musi być znak lub znaki, typ formatu, określa jak dana wartość jest konwertowana do typu string(łańcuch/ciąg znaków).

%s widoczne w przykładzie powyżej jest najprostszym symbolem zastępczym i działa dla większości przypadków: konwertuje wartość tą samą metodą, którą niejawna konwersja lub str() by ją skonwertowała. Łańcuchy znaków pozostają niezmienione, Wartości logiczne (Boolean) zmieniają się w albo "True" albo "False", liczby całkowite lub rzeczywiste stają się dziesiętnymi, inne typy zwykle zwracają swoje dane w ciąg znaków łatwy do odczytania przez człowieka.

Jest jeszcze inny sposób by sformatować tekst w GDScript, mianowicie za pomocą metody String.format(). Zamienia ona wszystkie wystąpienia klucza w łańcuchu znaków na odpowiednią wartość. Ta metoda pozwala na obsługę tablic, czy słowników dla par klucz/wartość.

Arrays can be used as key, index, or mixed style (see below examples). Order only matters when the index or mixed style of Array is used.

Krótki przykład w GDScript:

# Define a format string
var format_string = "We're waiting for {str}"

# Using the 'format' method, replace the 'str' placeholder
var actual_string = format_string.format({"str": "Godot"})

print(actual_string)
# Output: "We're waiting for Godot"

There are other format specifiers, but they are only applicable when using the % operator.

Multiple placeholders

Format strings may contain multiple placeholders. In such a case, the values are handed in the form of an array, one value per placeholder (unless using a format specifier with *, see dynamic padding):

var format_string = "%s was reluctant to learn %s, but now he enjoys it."
var actual_string = format_string % ["Estragon", "GDScript"]

print(actual_string)
# Output: "Estragon was reluctant to learn GDScript, but now he enjoys it."

Note the values are inserted in order. Remember all placeholders must be replaced at once, so there must be an appropriate number of values.

Format specifiers

There are format specifiers other than s that can be used in placeholders. They consist of one or more characters. Some of them work by themselves like s, some appear before other characters, some only work with certain values or characters.

Placeholder types

One and only one of these must always appear as the last character in a format specifier. Apart from s, these require certain types of parameters.

s Simple conversion to String by the same method as implicit String conversion.
c A single Unicode character. Expects an unsigned 8-bit integer (0-255) for a code point or a single-character string.
d A decimal integral number. Expects an integral or real number (will be floored).
o An octal integral number. Expects an integral or real number (will be floored).
x A hexadecimal integral number with lower-case letters. Expects an integral or real number (will be floored).
X A hexadecimal integral number with upper-case letters. Expects an integral or real number (will be floored).
f A decimal real number. Expects an integral or real number.

Placeholder modifiers

These characters appear before the above. Some of them work only under certain conditions.

+ In number specifiers, show + sign if positive.
Integer Set padding. Padded with spaces or with zeroes if integer starts with 0 in an integer placeholder. When used after ., see ..
. Before f, set precision to 0 decimal places. Can be followed up with numbers to change. Padded with zeroes.
- Pad to the right rather than the left.
* Dynamic padding, expect additional integral parameter to set padding or precision after ., see dynamic padding.

Wyrównanie

The . (dot), * (asterisk), - (minus sign) and digit (0-9) characters are used for padding. This allows printing several values aligned vertically as if in a column, provided a fixed-width font is used.

To pad a string to a minimum length, add an integer to the specifier:

print("%10d" % 12345)
# output: "     12345"
# 5 leading spaces for a total length of 10

If the integer starts with 0, integral values are padded with zeroes instead of white space:

print("%010d" % 12345)
# output: "0000012345"

Precision can be specified for real numbers by adding a . (dot) with an integer following it. With no integer after ., a precision of 0 is used, rounding to integral value. The integer to use for padding must appear before the dot.

# Pad to minimum length of 10, round to 3 decimal places
print("%10.3f" % 10000.5555)
# Output: " 10000.556"
# 1 leading space

Znak - spowoduje przesunięcie w prawo, a nie w lewo, przydatne do wyrównania tekstu w prawo:

print("%-10d" % 12345678)
# Output: "12345678  "
# 2 trailing spaces

Dynamic padding

By using the * (asterisk) character, the padding or precision can be set without modifying the format string. It is used in place of an integer in the format specifier. The values for padding and precision are then passed when formatting:

var format_string = "%*.*f"
# Pad to length of 7, round to 3 decimal places:
print(format_string % [7, 3, 8.8888])
# Output: "  8.889"
# 2 leading spaces

It is still possible to pad with zeroes in integer placeholders by adding 0 before *:

print("%0*d" % [2, 3])
# Output: "03"

Escape sequence

To insert a literal % character into a format string, it must be escaped to avoid reading it as a placeholder. This is done by doubling the character:

var health = 56
print("Remaining health: %d%%" % health)
# Output: "Remaining health: 56%"

Format method examples

The following are some examples of how to use the various invocations of the String.format method.

Typ Styl Przykład Wynik
Dictionary key "Hi, {name} v{version}!".format({"name":"Godette", "version":"3.0"}) Hej, Godette v3.0!
Dictionary index "Hi, {0} v{1}!".format({"0":"Godette", "1":"3.0"}) Hej, Godette v3.0!
Dictionary mix "Hi, {0} v{version}!".format({"0":"Godette", "version":"3.0"}) Hej, Godette v3.0!
Array key "Hi, {name} v{version}!".format([["version","3.0"], ["name","Godette"]]) Hej, Godette v3.0!
Array index "Hi, {0} v{1}!".format(["Godette","3.0"]) Hej, Godette v3.0!
Array mix "Hi, {name} v{0}!".format([3.0, ["name","Godette"]]) Hej, Godette v3.0!
Array no index "Hi, {} v{}!".format(["Godette", 3.0], "{}") Hej, Godette v3.0!

Placeholders can also be customized when using String.format, here's some examples of that functionality.

Typ Przykład Wynik
Infix (default) "Hi, {0} v{1}".format(["Godette", "3.0"], "{_}") Hej, Godette v3.0
Postfiks "Hi, 0% v1%".format(["Godette", "3.0"], "_%") Hej, Godette v3.0
Przedrostek "Hi, %0 v%1".format(["Godette", "3.0"], "%_") Hej, Godette v3.0

Combining both the String.format method and the % operator could be useful, as String.format does not have a way to manipulate the representation of numbers.

Przykład Wynik
"Hi, {0} v{version}".format({0:"Godette", "version":"%0.2f" % 3.114}) Hej, Godette v3.11