Основи GDScript

Вступ

GDScript - мова програмування високого рівня динамічного типу, що використовується для створення контенту. Вона використовує синтаксис, схожий на Python (блоки засновані на відступах, і багато ключових слів, схожі). Її мета - оптимізація та тісна інтеграція з Godot Engine, що забезпечує велику гнучкість для створення та інтеграції контенту.

Історія

Примітка

Documentation about GDScript's history has been moved to the Frequently Asked Questions.

Зразок GDScript

Деякі люди можуть краще навчитися, поглянувши на синтаксис, тому ось простий приклад того, як виглядає GDScript.

# A file is a class!

# Inheritance

extends BaseClass

# (optional) class definition with a custom icon

class_name MyClass, "res://path/to/optional/icon.svg"


# Member variables

var a = 5
var s = "Hello"
var arr = [1, 2, 3]
var dict = {"key": "value", 2: 3}
var typed_var: int
var inferred_type := "String"

# Constants

const ANSWER = 42
const THE_NAME = "Charly"

# Enums

enum {UNIT_NEUTRAL, UNIT_ENEMY, UNIT_ALLY}
enum Named {THING_1, THING_2, ANOTHER_THING = -1}

# Built-in vector types

var v2 = Vector2(1, 2)
var v3 = Vector3(1, 2, 3)


# Function

func some_function(param1, param2):
  var local_var = 5

  if param1 < local_var:
    print(param1)
  elif param2 > 5:
    print(param2)
  else:
    print("Fail!")

  for i in range(20):
    print(i)

  while param2 != 0:
    param2 -= 1

  var local_var2 = param1 + 3
  return local_var2


# Functions override functions with the same name on the base/parent class.
# If you still want to call them, use '.' (like 'super' in other languages).

func something(p1, p2):
  .something(p1, p2)


# Inner class

class Something:
  var a = 10


# Constructor

func _init():
  print("Constructed!")
  var lv = Something.new()
  print(lv.a)

Якщо у вас є досвід роботи зі статично типізованими мовами, такими як C, C++, або C#, але раніше ви ніколи не використовували динамічно типізовані, радимо прочитати цей урок: GDScript: Вступ до мов динамічного типу.

Мова

Далі йде швидкий огляд GDScript. Деталі, наприклад, які методи доступні для масивів, чи інших об'єктів, слід шукати в описах пов'язаних класів.

Ідентифікатори

Будь-який рядок, що обмежується алфавітними символами ( від a до z і від A до Z), цифрами (від 0 до 9) і _ кваліфікується як ідентифікатор. Крім того, ідентифікатори не повинні починатися з цифри. Ідентифікатори залежать від регістру (foo відрізняється від FOO).

Ключові слова

Далі наведено список ключових слів, які підтримуються мовою. Оскільки ключові слова є зарезервованими словами (лексемами), їх не можна використовувати як ідентифікатори. Оператори (такі як in, not, and, або or) і імена вбудованих типів, перерахованих в наступних розділах, також зарезервовані.

Ключові слова визначаються в GDScript tokenizer, якщо ви хочете зазирнути під капот.

Ключове слово Опис
if Дивіться if/else/elif.
elif Дивіться if/else/elif.
else Дивіться if/else/elif.
for Дивіться for.
while Дивіться while.
match Дивіться match.
break Перериває виконання поточного циклу for, або while.
continue Негайний перехід до наступної ітерації циклу for, або while.
pass Використовується там, де, за правилами синтаксису, обов'язкова наявність інструкції (коду), але виконання коду небажане, наприклад, у порожніх функціях.
return Повертає значення з функції.
class Визначає (оголошує) клас.
extends Визначає який клас розширити поточним класом.
is Тестує, чи змінна поширюється на заданий клас, чи на даний вбудований тип.
as Cast the value to a given type if possible.
self Посилається на поточний екземпляр класу.
tool Виконує скрипт у редакторі.
signal Визначає (оголошує) сигнал.
func Визначає (оголошує) функцію.
static Defines a static function. Static member variables are not allowed.
const Визначає константу.
enum Визначає перерахунок.
var Визначає змінну.
onready Ініціалізує змінну, як тільки Вузол додається до скрипту, і його нащадки є частиною дерева сцен.
export Зберігає змінну разом з ресурсом, до якого вона додається, і робить її видимою та дозволяє її модифікувати, в редакторі.
setget Defines setter and getter functions for a variable.
breakpoint Editor helper for debugger breakpoints.
preload Попередньо завантажує клас, чи змінну. Дивіться Classes as resources.
yield Coroutine support. See Coroutines with yield.
assert Затверджує умову, реєструє помилку під час збою. Ігнорується в не-налагоджених збірках. Дивіться Assert keyword.
remote Мережна анотація RPC. Дивіться документацію по багатокористувацькому режиму високого рівня.
master Мережна анотація RPC. Дивіться документацію по багатокористувацькому режиму високого рівня.
puppet Мережна анотація RPC. Дивіться документацію по багатокористувацькому режиму високого рівня.
remotesync Мережна анотація RPC. Дивіться документацію по багатокористувацькому режиму високого рівня.
mastersync Мережна анотація RPC. Дивіться документацію по багатокористувацькому режиму високого рівня.
puppetsync Мережна анотація RPC. Дивіться документацію по багатокористувацькому режиму високого рівня.
PI Константа Пі (π).
TAU Константа Тау (τ).
INF Константа нескінченності. Використовується для порівняння.
NAN Константа NAN (not a number - не число). Використовується для порівнянь.

Оператори

Далі наведено список підтримуваних операторів та їх пріоритет.

Оператор Опис
x[індекс] Subscription (highest priority)
x.attribute Посилання на атрибут
foo() Виклик функції
is Instance type checker
~ Побітове NOT (НЕ)
-x Негативне / Унарне заперечення
* / %

Множення/Ділення/Залишок ділення

Ці оператори мають таку саму поведінку, як і в C++. Ділення цілого числа скорочується, а не повертає десяткове число, і оператор % доступний лише для ints (цілих) ("fmod" для десяткових)

+ Додавання / Об'єднання масивів
- Віднімання
<< >> Побітовий зсув (зміщення)
& Побітове AND (І)
^ Bitwise XOR
| Побітове OR (АБО)
< > == != >= <= Порівняння
in Content test
! not Логічне NOT (НІ)
and && Логічне AND (І)
or || Логічне OR (АБО)
if x else Потрійне if/else (якщо/інакше)
as Type casting
= += -= *= /= %= &= |= Присвоювання значення, найнижчий пріоритет

Літерали

Літерал Тип
45 Ціле число за десятковою системою числення
0x8f51 Ціле число на основі шістнадцяткової системи числення
0b101010 Ціле число в двійковій (бінарній) системі числення
3.14, 58.1e-10 Число з рухомою комою (дійсне)
"Hello", "Привіт" Рядки (Текст)
"""Hello, Dude""" Багаторядковий рядок (текст)
@"Node/Label" NodePath або StringName
$NodePath Скорочення для get_node("NodePath")

Integers and floats can have their numbers separated with _ to make them more readable. The following ways to write numbers are all valid:

12_345_678 # Equal to 12345678.
3.141_592_7 # Equal to 3.1415927.
0x8080_0000_ffff # Equal to 0x80800000ffff.
0b11_00_11_00 # Equal to 0b11001100.

Коментарі

Все що знаходиться після символа #, і до кінця рядка, ігнорується і вважається коментарем.

# This is a comment.

Вбудовані типи

Built-in types are stack-allocated. They are passed as values. This means a copy is created on each assignment or when passing them as arguments to functions. The only exceptions are Arrays and Dictionaries, which are passed by reference so they are shared. (Pooled arrays such as PoolByteArray are still passed as values.)

Базові вбудовані типи

Змінна в GDScript може бути призначена декільком вбудованим типам.

null

null це порожній тип даних, який не містить інформації та не може приймати інші значення.

bool (логічні)

Скорочене для "boolean", може містити лише true, або false.

int

Скорочене від "integer" ("ціле число"), воно зберігає цілі числа (позитивні та негативні). Воно зберігається як 64-бітове значення, еквівалент "int64_t" в C ++.

float

Зберігає дійсні числа, включаючи десяткові дроби, використовуючи значення з рухомою комою. Зберігається як 64-бітове значення, еквівалентне "double" в C ++. Примітка: В даний час структури даних, такі як Vector2, Vector3 і PoolRealArray, зберігають 32-бітні одноточні значення "float".

String

A sequence of characters in Unicode format. Strings can contain the following escape sequences:

Escape sequence Expands to
\n Newline (line feed)
\t Horizontal tab character
\r Carriage return
\a Alert (beep/bell)
\b Backspace
\f Formfeed page break
\v Vertical tab character
\" Double quote
\' Single quote
\\ Backslash
\uXXXX Unicode codepoint XXXX (hexadecimal, case-insensitive)

GDScript also supports Форматований текст GDScript.

Векторні вбудовані типи

Vector2

2D векторний тип містить поля x і y. Також можна отримати доступ до масиву.

Rect2

Тип Прямокутник 2D, містить два векторних поля: position і size. Також містить поле end, яке є .position + size.

Vector3

Тип 3D вектора, містить поля x, y і z. Його також можна отримати як масив.

Transform2D

3 × 2 матриця, що використовується для 2D перетворень.

Plane

Тип 3D площини в нормалізованому вигляді, містить векторне поле normal і скалярну відстань d.

Quat

Quaternion - це тип даних, який використовується для представлення тривимірного обертання. Корисний для інтерполяції обертів.

AABB

Вісь вирівняна обмежувальною коробкою (або 3D коробкою) містить 2 векторних поля: position і size. Також містить поле end, яке є position + size.

Basis

Матриця 3x3, використовується для 3D обертання та масштабування. Вона містить 3 векторних полів (x, y і z) , а також може бути доступна в вигляді масиву 3D векторів.

Transform

3D перетворення містить поле Basis (Основа) basis``та поле Vector3 ``origin.

Вбудовані типи движка

Color

Color (Колір) тип даних містить поля r, g, b і a. Також можуть бути доступні h, s і v для hue(відтінок)/ saturation(насиченість) / value(значення).

NodePath

Упорядкований шлях до вузла, що використовується в основному в системі сцен. Його можна легко присвоювати рядку (тексту) і з нього.

RID

Ідентифікатор ресурсу (RID). Сервери використовують загальні RID для посилання непрозорих даних.

Object

Базовий клас для всього, що не є вбудованим типом.

Вбудовані типи контейнерів

Array

Масиви - це послідовність об'єктів довільних типів, включаючи інші масиви, чи словники (дивіться нижче). Масив може динамічно змінювати розмір. Масиви індексуються, починаючи з індексу 0. Негативні показники рахуються з кінця.

var arr = []
arr = [1, 2, 3]
var b = arr[1] # This is 2.
var c = arr[arr.size() - 1] # This is 3.
var d = arr[-1] # Same as the previous line, but shorter.
arr[0] = "Hi!" # Replacing value 1 with "Hi!".
arr.append(4) # Array is now ["Hi!", 2, 3, 4].

Масиви GDScript розподіляються в пам'яті лінійно для швидкості. Однак великі масиви (на більше десятків тисяч елементів) можуть спричинити фрагментацію пам'яті. Якщо це викликає занепокоєння, доступні спеціальні типи масивів. Вони приймають лише один тип даних. Вони уникають фрагментації пам'яті і використовують менше пам'яті, але є атомними і мають тенденцію працювати повільніше, ніж загальні масиви. Тому їх рекомендується використовувати лише для великих наборів даних:

Dictionary

Асоціативний контейнер, який містить значення, на які посилаються унікальні ключі.

var d = {4: 5, "A key": "A value", 28: [1, 2, 3]}
d["Hi!"] = 0
d = {
  22: "value",
  "some_key": 2,
  "other_key": [2, 3, 4],
  "more_key": "Hello"
}

Lua-style table syntax is also supported. Lua-style uses = instead of : and doesn't use quotes to mark string keys (making for slightly less to write). However, keys written in this form can't start with a digit (like any GDScript identifier).

var d = {
  test22 = "value",
  some_key = 2,
  other_key = [2, 3, 4],
  more_key = "Hello"
}

Щоб додати ключ до наявного словника, використовуйте ім'я словника, ім'я нового ключа та призначте ключу значення:

var d = {} # Create an empty Dictionary.
d.waiting = 14 # Add String "waiting" as a key and assign the value 14 to it.
d[4] = "hello" # Add integer 4 as a key and assign the String "hello" as its value.
d["Godot"] = 3.01 # Add String "Godot" as a key and assign the value 3.01 to it.

var test = 4
# Prints "hello" by indexing the dictionary with a dynamic key.
# This is not the same as `d.test`. The bracket syntax equivalent to
# `d.test` is `d["test"]`.
print(d[test])

Примітка

The bracket syntax can be used to access properties of any Object, not just Dictionaries. Keep in mind it will cause a script error when attempting to index a non-existing property. To avoid this, use the Object.get() and Object.set() methods instead.

Дані

Змінні

Змінні можуть існувати як члени класу, або як локальні для функцій. Вони створюються за допомогою ключового слова var і, за бажання, їм можна присвоювати значення після ініціалізації.

var a # Data type is 'null' by default.
var b = 5
var c = 3.8
var d = b + c # Variables are always initialized in order.

Змінні, не обов'язково, але можуть мати специфікацію типу. Коли тип вказаний, змінна буде змушена завжди мати один і той самий тип, а спроба призначити несумісне значення призведе до помилки.

Типи задаються при створенні змінної з використанням символа : (двокрапка) після імені змінної, за яким вказується тип.

var my_vector2: Vector2
var my_node: Node = Sprite.new()

Якщо змінна ініціалізована при створенні, тип можна призначити опустивши ім'я типу:

var my_vector2 := Vector2() # 'my_vector2' is of type 'Vector2'.
var my_node := Sprite.new() # 'my_node' is of type 'Sprite'.

Таке визначення типу можливе лише в тому випадку, якщо призначене значення має визначений тип, інакше виникне помилка.

Підтримувані типи:

 • Вбудовані типи (Array, Vector2, int, String, тощо).
 • Класи движка (Node, Resource, Reference, тощо).
 • Імена констант, якщо вони містять ресурс скрипту (MyScript якщо ви визначили const MyScript = preload("res://my_script.gd")).
 • Інші класи в тому ж скрипті, з дотриманням меж застосування (InnerClass.NestedClass якщо ви визначили class NestedClass всередині class InnerClass в тих самих межах).
 • Класи скриптів, оголошені за допомогою ключового слова class_name.

Casting

Значення, присвоєні типізованим змінним, повинні мати сумісний тип. Якщо потрібно примусити значення бути певного типу, зокрема для типів об'єктів, ви можете використовувати оператор as.

Оператор спрацює вірно, якщо тип присвоєного об'єкта збігається з типом змінної, або є підтипом її типу.

var my_node2D: Node2D
my_node2D = $Sprite as Node2D # Works since Sprite is a subtype of Node2D.

Якщо значення не є підтипом, ця операція призведе до значення null.

var my_node2D: Node2D
my_node2D = $Button as Node2D # Results in 'null' since a Button is not a subtype of Node2D.

Вбудовані типи будуть примусово перетворені, якщо це можливо, в противному випадку движок видасть помилку.

var my_int: int
my_int = "123" as int # The string can be converted to int.
my_int = Vector2() as int # A Vector2 can't be converted to int, this will cause an error.

Casting is also useful to have better type-safe variables when interacting with the scene tree:

# Will infer the variable to be of type Sprite.
var my_sprite := $Character as Sprite

# Will fail if $AnimPlayer is not an AnimationPlayer, even if it has the method 'play()'.
($AnimPlayer as AnimationPlayer).play("walk")

Константи

Константи схожі на змінні, але повинні бути незмінними, або постійними, виразами і повинні бути призначені при ініціалізації.

const A = 5
const B = Vector2(20, 20)
const C = 10 + 20 # Constant expression.
const D = Vector2(20, 30).x # Constant expression: 20.
const E = [1, 2, 3, 4][0] # Constant expression: 1.
const F = sin(20) # 'sin()' can be used in constant expressions.
const G = x + 20 # Invalid; this is not a constant expression!
const H = A + 20 # Constant expression: 25 (`A` is a constant).

Хоча тип констант виводиться із призначеного значення, також можна додати явну специфікацію типу:

const A: int = 5
const B: Vector2 = Vector2()

Призначення значення несумісного типу призведе до помилки.

Примітка

Since arrays and dictionaries are passed by reference, constants are "flat". This means that if you declare a constant array or dictionary, it can still be modified afterwards. They can't be reassigned with another value though.

Переліки

Переліки - це, в основному, скорочення для констант, і вони дуже корисні, якщо ви хочете призначити послідовні цілі числа якимось константам.

Якщо ви передасте ім'я до переліку, він помістить усі ключі всередину постійного словника цього імені.

Важливо

У Godot 3.1, і пізніших версіях, ключі в названому переліку не реєструються як глобальні константи. До них слід звертатися з префіксом імені переліку (Ім'я.КЛЮЧ); дивіться приклад нижче.

enum {TILE_BRICK, TILE_FLOOR, TILE_SPIKE, TILE_TELEPORT}
# Is the same as:
const TILE_BRICK = 0
const TILE_FLOOR = 1
const TILE_SPIKE = 2
const TILE_TELEPORT = 3

enum State {STATE_IDLE, STATE_JUMP = 5, STATE_SHOOT}
# Is the same as:
const State = {STATE_IDLE = 0, STATE_JUMP = 5, STATE_SHOOT = 6}
# Access values with State.STATE_IDLE, etc.

Функції

Функції завжди належать до класу<Classes_>. Пріоритет області для пошуку змінних: локальний → член класу → глобальний. Змінна self завжди доступна і надаються в якості опції для доступу до членів класу, хоча й не завжди потрібна (і, на відміну від Python, не повинна передаватися в якості першого аргументу функції).

func my_function(a, b):
  print(a)
  print(b)
  return a + b # Return is optional; without it 'null' is returned.

Функція може повертати значення (return) в будь-якій точці. За замовчуванням повертається - null.

Функції можуть також мати специфікацію типу для аргументів та для значення, яке повертається. Типи аргументів можуть бути додані аналогічно змінним:

func my_function(a: int, b: String):
  pass

Якщо аргумент функції має значення за замовчуванням, то можна визначити тип:

func my_function(int_arg := 42, String_arg := "string"):
  pass

Тип повернення функції можна вказати після списку аргументів, використовуючи символ стрілки ( ->):

func my_int_function() -> int:
  return 0

Функції, що мають тип повернення, повинні повертати значення відповідного типу. Тип void означає, що функція нічого не повертає. Функції можуть використовувати ключове слово return, але вони не можуть повертати ніякого значення.

void_function() -> void:
  return # Can't return a value

Примітка

Функції, які повертають інший тип, завжди повинні повертати якесь значення, тому якщо у вашому коді є операції розгалуження (наприклад конструкцію if/else), усі можливі шляхи повинні мати повернення. Наприклад, якщо у вас return всередині блоку if, але не після нього, редактор викличе помилку, оскільки якщо умова блоку не буде виконана, функція не матиме значення для повернення.

Referencing functions

На відміну від Python, функції в GDScript не першокласні об'єкти. Це означає, що вони не можуть зберігатися у змінних, передаватися як аргумент в інші функції, або повертатися з інших функцій. Це з міркувань продуктивності.

Для посилання на функцію по імені під час виконання (наприклад, щоб зберегти її в змінній, або передати в іншу функцію як аргумент) необхідно використовувати помічники call, або funcref:

# Call a function by name in one step.
my_node.call("my_function", args)

# Store a function reference.
var my_func = funcref(my_node, "my_function")
# Call stored function reference.
my_func.call_func(args)

Статичні функції

Функція може бути оголошена статичною. Коли функція статична, вона не має доступу до змінних членів екземпляра (instance), або self. Це в основному корисно для створення бібліотек допоміжних функцій:

static func sum2(a, b):
  return a + b

Statements and control flow

Оператори є стандартними і можуть бути призначеннями, викликами функцій, структурами контрольного потоку тощо (дивіться нижче). Роздільник ; абсолютно необов'язковий.

if/else/elif

Прості умови створюються за допомогою синтаксису if/else/elif. Дужки навколо умов дозволені, але не обов'язкові. Враховуючи характер відступів на основі табуляції, elif можна використовувати замість else/if для підтримки рівня відступу.

if [expression]:
  statement(s)
elif [expression]:
  statement(s)
else:
  statement(s)

Короткі вирази можна записати на тому ж рядку, що і умова:

if 1 + 1 == 2: return 2 + 2
else:
  var x = 3 + 3
  return x

Іноді, можливо, ви захочете призначити інше початкове значення на основі булевого виразу. У цьому випадку стають у нагоді потрійні вирази:

var x = [value] if [expression] else [value]
y += 3 if y < 10 else -1

while

Прості цикли створюються за допомогою синтаксису while. Цикли можуть бути перервані, з допомогою break, або продовжені з continue:

while [expression]:
  statement(s)

for

To iterate through a range, such as an array or table, a for loop is used. When iterating over an array, the current array element is stored in the loop variable. When iterating over a dictionary, the key is stored in the loop variable.

for x in [5, 7, 11]:
  statement # Loop iterates 3 times with 'x' as 5, then 7 and finally 11.

var dict = {"a": 0, "b": 1, "c": 2}
for i in dict:
  print(dict[i]) # Prints 0, then 1, then 2.

for i in range(3):
  statement # Similar to [0, 1, 2] but does not allocate an array.

for i in range(1, 3):
  statement # Similar to [1, 2] but does not allocate an array.

for i in range(2, 8, 2):
  statement # Similar to [2, 4, 6] but does not allocate an array.

for c in "Hello":
  print(c) # Iterate through all characters in a String, print every letter on new line.

for i in 3:
  statement # Similar to range(3)

for i in 2.2:
  statement # Similar to range(ceil(2.2))

match

Оператор використовується для гілкування. Це еквівалент оператора switch, який можна знайти в багатьох інших мовах, але``match`` пропонує деякі додаткові функції.

Основний синтаксис:

match [expression]:
  [pattern](s):
    [block]
  [pattern](s):
    [block]
  [pattern](s):
    [block]

Прискорений курс для людей, які знайомі із switch:

 1. Замініть switch на match.
 2. Видаліть case.
 3. Видаліть будь-які break. Якщо ви не хочете видаляти break ви можете використовувати continue щоб перескакувати їх.
 4. Змініть default на одне підкреслення.

Потік керування:

The patterns are matched from top to bottom. If a pattern matches, the first corresponding block will be executed. After that, the execution continues below the match statement. You can use continue to stop execution in the current block and check for an additional match in the patterns below it.

Є 6 типів шаблонів:

 • Постійний шаблон

  Постійні примітиви, як числа та рядки:

  match x:
    1:
      print("We are number one!")
    2:
      print("Two are better than one!")
    "test":
      print("Oh snap! It's a string!")
  
 • Змінний шаблон

  Відповідає вмісту змінної / переліку:

  match typeof(x):
    TYPE_REAL:
      print("float")
    TYPE_STRING:
      print("text")
    TYPE_ARRAY:
      print("array")
  
 • Шаблон Wildcard

  This pattern matches everything. It's written as a single underscore.

  Він може бути використаний в якості еквівалента default в switch з інших мов:

  match x:
    1:
      print("It's one!")
    2:
      print("It's one times two!")
    _:
      print("It's not 1 or 2. I don't care to be honest.")
  
 • Зв'язувальний шаблон

  Зв'язувальний шаблон вводить нову змінну. Як і шаблон wildcard, він відповідає всім - а також надає цьому значенню ім'я. Це особливо корисно для моделей масивів та словників:

  match x:
    1:
      print("It's one!")
    2:
      print("It's one times two!")
    var new_var:
      print("It's not 1 or 2, it's ", new_var)
  
 • Шаблон масиву

  Matches an array. Every single element of the array pattern is a pattern itself, so you can nest them.

  Спочатку тестується довжина масиву, він повинен бути того ж розміру, що і шаблон, інакше шаблон не збігатиметься.

  Open-ended array: An array can be bigger than the pattern by making the last subpattern ...

  Кожен під-шаблон повинен бути розділений комою.

  match x:
    []:
      print("Empty array")
    [1, 3, "test", null]:
      print("Very specific array")
    [var start, _, "test"]:
      print("First element is ", start, ", and the last is \"test\"")
    [42, ..]:
      print("Open ended array")
  
 • Словниковий шаблон

  Працює так само, як і шаблон масиву. Кожен ключ повинен бути постійним шаблоном.

  Спочатку тестується розмір словника, він повинен бути того ж розміру, що і шаблон, інакше шаблон не співладе.

  Open-ended dictionary: A dictionary can be bigger than the pattern by making the last subpattern ...

  Кожен під-шаблон повинен бути відокремлений комою.

  Якщо значення не вказано, перевіряється лише наявність ключа.

  Шаблон значення відокремлений від основного шаблону :.

  match x:
    {}:
      print("Empty dict")
    {"name": "Dennis"}:
      print("The name is Dennis")
    {"name": "Dennis", "age": var age}:
      print("Dennis is ", age, " years old.")
    {"name", "age"}:
      print("Has a name and an age, but it's not Dennis :(")
    {"key": "godotisawesome", ..}:
      print("I only checked for one entry and ignored the rest")
  
 • Кілька шаблонів

  Ви також можете вказати кілька шаблонів, розділених комою. Ці шаблони не можуть мати ніяких прив'язок у них.

  match x:
    1, 2, 3:
      print("It's 1 - 3")
    "Sword", "Splash potion", "Fist":
      print("Yep, you've taken damage")
  

Класи

За замовчуванням всі файли скриптів є класами без назви. У цьому випадку ви можете посилатися на них лише за допомогою шляху до файлу, використовуючи або відносний, або абсолютний шлях. Наприклад, якщо ви назвали файл скрипту character.gd:

# Inherit from 'Character.gd'.

extends "res://path/to/character.gd"

# Load character.gd and create a new node instance from it.

var Character = load("res://path/to/character.gd")
var character_node = Character.new()

Натомість ви можете дати ім'я своєму класу, щоб зареєструвати його як новий тип у редакторі Godot. Для цього ви використовуєте ключове слово class_name. Ви можете додати необов'язкову кому, а потім шлях до зображення, щоб використовувати його як піктограму. Потім ваш клас з’явиться з новою піктограмою в редакторі:

# Item.gd

extends Node
class_name Item, "res://interface/icons/item.png"
../../../_images/class_name_editor_register_example.png

Ось зразок файла класу:

# Saved as a file named 'character.gd'.

class_name Character


var health = 5


func print_health():
  print(health)


func print_this_script_three_times():
  print(get_script())
  print(ResourceLoader.load("res://character.gd"))
  print(Character)

Примітка

Синтаксис класів Godot є компактним: він може містити лише змінні, або функції. Ви можете використовувати статичні функції, але не статичні змінні. Таким же чином, движок ініціалізує змінні щоразу, коли ви створюєте екземпляр, і це включає масиви та словники. Це в дусі безпеки потоку, оскільки скрипти можна ініціалізувати в окремих потоках.

Успадкування

Клас (зберігається як файл) може успадковувати від:

 • Глобального класу.
 • Іншого класу.
 • Внутрішнього класу всередині іншого файла класу.

Багаторазове успадкування неможливе.

При успадкуванні використовується ключове слово extends:

# Inherit/extend a globally available class.
extends SomeClass

# Inherit/extend a named class file.
extends "somefile.gd"

# Inherit/extend an inner class in another file.
extends "somefile.gd".SomeInnerClass

Щоб перевірити, чи певний екземпляр успадковує певний клас, можна використовувати ключове слово is:

# Cache the enemy class.
const Enemy = preload("enemy.gd")

# [...]

# Use 'is' to check inheritance.
if entity is Enemy:
  entity.apply_damage()

Щоб викликати функцію з батьківського класу (який успадкований за допомогою extend у вашому поточному класі), використовуйте . (крапку) та ім'я функції:

.base_func(args)

Це особливо корисно, оскільки функції в розширених класах замінюють функції своїх батьківських класів з тим самим іменем. Якщо ви все ще хочете викликати їх, ви можете встановивши їм префікс . (крапку) (це як ключове слово super в інших мовах):

func some_func(x):
  .some_func(x) # Calls the same function on the parent class.

Примітка

Default functions like _init, and most notifications such as _enter_tree, _exit_tree, _process, _physics_process, etc. are called in all parent classes automatically. There is no need to call them explicitly when overloading them.

Конструктор класу

Конструктор класів, викликаний, як екземпляр класу, називається _init. Як було сказано раніше, конструктори батьківських класів викликаються автоматично при успадкуванні класу. Тож зазвичай не потрібно явно викликати ._init().

На відміну від виклику регулярної функції, як у наведеному вище прикладі з .some_func, якщо конструктор із спадкового класу бере аргументи, вони передаються так:

func _init(args).(parent_args):
  pass

Це краще пояснюється на прикладах. Розглянемо цей скрипт:

# State.gd (inherited class)
var entity = null
var message = null


func _init(e=null):
  entity = e


func enter(m):
  message = m


# Idle.gd (inheriting class)
extends "State.gd"


func _init(e=null, m=null).(e):
  # Do something with 'e'.
  message = m

Тут слід зазначити таке:

 1. Якщо успадкований клас (предок) (State.gd) визначає конструктор _init, який приймає аргументи (в даному випадку e), то спадковий клас (нащадок) (Idle.gd) повинен також визначити _init і передати відповідні параметри в _init з State.gd.

 2. Idle.gd може мати іншу кількість аргументів, ніж батьківський клас State.gd.

 3. У наведеному вище прикладі e передане конструктору State.gd те саме, що й e передане в Idle.gd.

 4. If Idle.gd's _init constructor takes 0 arguments, it still needs to pass some value to the State.gd parent class, even if it does nothing. This brings us to the fact that you can pass literals in the base constructor as well, not just variables. eg.:

  # Idle.gd
  
  func _init().(5):
    pass
  

Внутрішні класи

Файл класу може містити внутрішні класи. Внутрішні класи визначаються за допомогою ключового слова class. Вони встановлені за допомогою функції ClassName.new().

# Inside a class file.

# An inner class in this class file.
class SomeInnerClass:
  var a = 5


  func print_value_of_a():
    print(a)


# This is the constructor of the class file's main class.
func _init():
  var c = SomeInnerClass.new()
  c.print_value_of_a()

Класи як ресурси

Класи, що зберігаються як файли, розглядаються як ресурси. Вони повинні завантажуватися з диска, щоб до них був доступ в інших класах. Це робиться за допомогою функцій load, або preload``(дивіться нижче). Створення екземпляра завантаженого ресурсу класу здійснюється викликом функції ``new на об'єкті класу:

# Load the class resource when calling load().
var my_class = load("myclass.gd")

# Preload the class only once at compile time.
const MyClass = preload("myclass.gd")


func _init():
  var a = MyClass.new()
  a.some_function()

Експорт

Примітка

Документація про експорт переміщена до Експорт в GDScript.

Сетери/гетери

Часто корисно знати, коли змінна класу змінюється з будь-якої причини. Також можливо їх треба буде інкапсулювати.

Для цього GDScript надає синтаксис setter/getter за допомогою ключового слова setget. Він використовується безпосередньо після визначення змінної:

var variable = value setget setterfunc, getterfunc

Кожного разу, коли значення variable модифікується зовнішнім джерелом (тобто не локально всередині класі), буде викликана функція (setterfunc вище). Це відбувається до зміни значення. setter повинен вирішити , що робити з новим значенням. І навпаки, коли variable має доступ, функція getter (getterfunc вище) повинна повернути через return бажане значення. Нижче наведено приклад:

var my_var setget my_var_set, my_var_get


func my_var_set(new_value):
  my_var = new_value


func my_var_get():
  return my_var # Getter must return a value.

Будь-яку з функцій сетера, або гетера, можна опустити:

# Only a setter.
var my_var = 5 setget my_var_set
# Only a getter (note the comma).
var my_var = 5 setget ,my_var_get

Сетери та гетери корисні при експорті змінних до редактора в скриптах інструментів, або плагінах, для перевірки введення даних.

Як було сказано, локальний доступ не запускає сетер та геттер. Ось демонстрація цього:

func _init():
  # Does not trigger setter/getter.
  my_integer = 5
  print(my_integer)

  # Does trigger setter/getter.
  self.my_integer = 5
  print(self.my_integer)

Режим інструмента

By default, scripts don't run inside the editor and only the exported properties can be changed. In some cases, it is desired that they do run inside the editor (as long as they don't execute game code or manually avoid doing so). For this, the tool keyword exists and must be placed at the top of the file:

tool
extends Button


func _ready():
  print("Hello")

Додаткову інформацію дивіться в Running code in the editor.

Попередження

Будьте обережні, звільняючи вузли за допомогою queue_free(), або free(), в скрипті інструмента (особливо самого власника скрипту). Оскільки скрипти інструментів виконують свій код у редакторі, неправильне використання може призвести до збою редактора.

Управління пам'яттю

If a class inherits from Reference, then instances will be freed when no longer in use. No garbage collector exists, just reference counting. By default, all classes that don't define inheritance extend Reference. If this is not desired, then a class must inherit Object manually and must call instance.free(). To avoid reference cycles that can't be freed, a weakref function is provided for creating weak references.

Крім того, коли не використовуються посилання, is_instance_valid(instance) можуть бути використані для перевірки, чи об'єкт звільнений.

Сигнали

Сигнали - це інструмент для передачі повідомлень від об'єкта, на який можуть реагувати інші об'єкти. Щоб створити спеціальні сигнали для класу, використовуйте ключове слово signal.

extends Node


# A signal named health_depleted.
signal health_depleted

Примітка

Сигнали - це механізм Callback . Вони також виконують роль спостерігачів, загальна схема програмування. Для отримання додаткової інформації читайте Observer tutorial у книзі "Шаблони програмування ігор".

Ви можете підключити ці сигнали до методів так само, як ви підключаєте вбудовані сигнали вузлів, таких як Button, або RigidBody.

У наведеному нижче прикладі ми підключаємо сигнал health_depleted від вузла Character до вузла . Коли вузол Character випромінює сигнал, з вузла Game викликається _on_Character_health_depleted:

# Game.gd

func _ready():
  var character_node = get_node('Character')
  character_node.connect("health_depleted", self, "_on_Character_health_depleted")


func _on_Character_health_depleted():
  get_tree().reload_current_scene()

Ви можете передати скільки завгодно аргументів разом із сигналом.

Ось приклад, коли це корисно. Скажімо, ми хочемо, щоб панель життя на екрані реагувала на зміни здоров'я за допомогою анімації, але ми хочемо, щоб інтерфейс користувача був окремим від гравця в нашому дереві сцен.

У нашому скрипті Character.gd ми визначаємо сигнал health_changed і випромінюємо його за допомогою Object.emit_signal(), а з вузла Game вище нашого дерева сцени ми підключаємо його до Lifebar за допомогою методу Object.connect():

# Character.gd

...
signal health_changed


func take_damage(amount):
  var old_health = health
  health -= amount

  # We emit the health_changed signal every time the
  # character takes damage.
  emit_signal("health_changed", old_health, health)
...
# Lifebar.gd

# Here, we define a function to use as a callback when the
# character's health_changed signal is emitted.

...
func _on_Character_health_changed(old_value, new_value):
  if old_value > new_value:
    progress_bar.modulate = Color.red
  else:
    progress_bar.modulate = Color.green

  # Imagine that `animate` is a user-defined function that animates the
  # bar filling up or emptying itself.
  progress_bar.animate(old_value, new_value)
...

Примітка

Щоб використовувати сигнали, ваш клас повинен розширенням класу Object, або подібного типу, як то Node, KinematicBody, Control...

У вузлі Game ми отримуємо вузли Character і Lifebar, і підключаємо вузол, який випромінює сигнал, до приймача, у цьому випадку вузол Lifebar.

# Game.gd

func _ready():
  var character_node = get_node('Character')
  var lifebar_node = get_node('UserInterface/Lifebar')

  character_node.connect("health_changed", lifebar_node, "_on_Character_health_changed")

Це дозволяє Lifebar реагувати на зміни стану здоров’я, без з'єднання з вузлом Character.

Ви можете записати необов'язкові імена аргументів у дужки після визначення сигналу:

# Defining a signal that forwards two arguments.
signal health_changed(old_value, new_value)

Ці аргументи відображаються на панелі вузла редактора, і Godot може використовувати їх для створення функцій зворотного виклику для вас. Однак ви можете випромінювати будь-яку кількість аргументів, коли ви випромінюєте сигнали; Ви повинні випромінювати правильні значення.

../../../_images/gdscript_basics_signals_node_tab_1.png

GDScript може прив'язувати масив значень до з'єднань між сигналом та методом. Коли сигнал випромінюється, метод зворотного виклику отримує зв'язані значення. Ці пов'язані аргументи є унікальними для кожного з'єднання, і значення залишаться тими самими.

Ви можете використовувати цей масив значень, щоб додати додаткову постійну інформацію до з'єднання, якщо сам випромінений сигнал не надає вам доступ до всіх необхідних вам даних.

Зіпремось на наведений вище приклад, скажімо, ми хочемо відобразити на екрані журнал пошкоджень, заподіяних кожним персонажем, як Гравець_1 отримав 22 пошкодження.. Сигнал не дає нам ім'я персонажа , який отримав пошкодження. Отже, коли ми підключаємо сигнал health_changed до ігрової консолі, ми можемо додати ім'я персонажа в аргументі поєднаного масиву:

# Game.gd

func _ready():
  var character_node = get_node('Character')
  var battle_log_node = get_node('UserInterface/BattleLog')

  character_node.connect("health_changed", battle_log_node, "_on_Character_health_changed", [character_node.name])

Наш вузол BattleLog отримує кожен елемент прив'язаного масиву, як додатковий аргумент:

# BattleLog.gd

func _on_Character_health_changed(old_value, new_value, character_name):
  if not new_value <= old_value:
    return

  var damage = old_value - new_value
  label.text += character_name + " took " + str(damage) + " damage."

Coroutines with yield

GDScript offers support for coroutines via the yield built-in function. Calling yield() will immediately return from the current function, with the current frozen state of the same function as the return value. Calling resume() on this resulting object will continue execution and return whatever the function returns. Once resumed, the state object becomes invalid. Here is an example:

func my_func():
  print("Hello")
  yield()
  print("world")


func _ready():
  var y = my_func()
  # Function state saved in 'y'.
  print("my dear")
  y.resume()
  # 'y' resumed and is now an invalid state.

Буде виведено:

Hello
my dear
world

Крім того , можна передавати значення між yield() і resume(), наприклад:

func my_func():
  print("Hello")
  print(yield())
  return "cheers!"


func _ready():
  var y = my_func()
  # Function state saved in 'y'.
  print(y.resume("world"))
  # 'y' resumed and is now an invalid state.

Буде виведено:

Hello
world
cheers!

Не забудьте зберегти новий стан функції при використанні декількох yield:

func co_func():
  for i in range(1, 5):
    print("Turn %d" % i)
    yield();


func _ready():
  var co = co_func();
  while co is GDScriptFunctionState && co.is_valid():
    co = co.resume();

Cпівпроцедури та сигнали

Справжня сила використання yield полягає в поєднанні з сигналами. yield може прийняти два аргументи, об'єкт і сигнал. Коли сигнал буде отримано, виконання почнеться. Ось кілька прикладів:

# Resume execution the next frame.
yield(get_tree(), "idle_frame")

# Resume execution when animation is done playing.
yield(get_node("AnimationPlayer"), "animation_finished")

# Wait 5 seconds, then resume execution.
yield(get_tree().create_timer(5.0), "timeout")

Coroutines themselves use the completed signal when they transition into an invalid state, for example:

func my_func():
  yield(button_func(), "completed")
  print("All buttons were pressed, hurray!")


func button_func():
  yield($Button0, "pressed")
  yield($Button1, "pressed")

my_func продовжить виконання лише після натискання обох кнопок.

You can also get the signal's argument once it's emitted by an object:

# Wait for when any node is added to the scene tree.
var node = yield(get_tree(), "node_added")

If you're unsure whether a function may yield or not, or whether it may yield multiple times, you can yield to the completed signal conditionally:

func generate():
  var result = rand_range(-1.0, 1.0)

  if result < 0.0:
    yield(get_tree(), "idle_frame")

  return result


func make():
  var result = generate()

  if result is GDScriptFunctionState: # Still working.
    result = yield(result, "completed")

  return result

This ensures that the function returns whatever it was supposed to return regardless of whether coroutines were used internally. Note that using while would be redundant here as the completed signal is only emitted when the function didn't yield anymore.

Ключове слово Onready

При використанні вузлів бажання зберігати посилання на частини сцени в змінній цілком нормальне. Оскільки сцени можуть бути налаштовані лише під час входу в дерево активних сцен, під-вузли можна отримати лише тоді, коли здійснюється виклик Node._ready().

var my_label


func _ready():
  my_label = get_node("MyLabel")

Це може стати трохи громіздким, особливо коли вузли та зовнішні посилання накопичуються. Для цього у GDScript є ключове слово onready, яке відкладає ініціалізацію змінної члена до виклику _ready(). Воно може замінити вищевказаний код одним рядком:

onready var my_label = get_node("MyLabel")

Ключове слово Assert

The assert keyword can be used to check conditions in debug builds. These assertions are ignored in non-debug builds. This means that the expression passed as argument won't be evaluated in a project exported in release mode. Due to this, assertions must not contain expressions that have side effects. Otherwise, the behavior of the script would vary depending on whether the project is run in a debug build.

# Check that 'i' is 0. If 'i' is not 0, an assertion error will occur.
assert(i == 0)

Під час запуску проекту з редактора проект буде призупинено, якщо станеться помилка твердження.