2D movement overview

Wprowadzenie

Każdy początkujący zadaje sobie pytanie: "Jak poruszać moją postacią?". W zależności od stylu gry, którą tworzysz, możesz mieć specjalne wymagania co do sposobu poruszania się twojej postaci, jednak ogólnie rzecz biorąc ruch w większości gier 2D opiera się na niewielkiej ilości rozwiązań.

Dla omawianych tu przykładów będziemy używać KinematicBody2D, ale zdobytą wiedzę równie dobrze zastosować będzie można do innych typów węzłów (jak Area2D, RigidBody2D).

Konfiguracja

Każdy z poniższych przykładów wykorzystuje tę samą konfigurację sceny. Rozpocznijmy od stworzenia KinematicBody2D z dwojgiem dzieci: Sprite i ColisionShape2D. Obojętne czy wybierzesz użycie ikony Godota ("icon.png") dla tekstury Sprite'a czy wybierzesz do tego inną posiadaną grafikę 2D.

Otwórz Projekt -> Ustawienia projektu i wybierz zakładkę "Mapowanie wejścia". Dodaj pokazane na poniższym wycinku akcje wejścia (po więcej szczegółów skocz do InputEvent):

../../_images/movement_inputs.png

8-mio kierunkowy ruch

W przypadku tego przykładu chcemy, żeby nasz użytkownik poprzez naciskanie czterech klawiszy kierunków (góra/lewo/dół/prawo lub W/A/S/D) mógł poruszać się w wybranych kierunkach. Nazwa "8-mio kierunkowy ruch" bierze się stąd, że gracz może poruszać się na ukos, jeśli przytrzyma odpowiednie dwa klawisze w tym samym czasie.

../../_images/movement_8way.gif

Do węzła "KinematicBody2D" dodaj poniższy skrypt:

extends KinematicBody2D

export (int) var speed = 200

var velocity = Vector2()

func get_input():
  velocity = Vector2()
  if Input.is_action_pressed("right"):
    velocity.x += 1
  if Input.is_action_pressed("left"):
    velocity.x -= 1
  if Input.is_action_pressed("down"):
    velocity.y += 1
  if Input.is_action_pressed("up"):
    velocity.y -= 1
  velocity = velocity.normalized() * speed

func _physics_process(delta):
  get_input()
  velocity = move_and_slide(velocity)

In the get_input() function, we check for the four key events and sum them up to get the velocity vector. This has the benefit of making two opposite keys cancel each other out, but will also result in diagonal movement being faster due to the two directions being added together.

We can prevent that if we normalize the velocity, which means we set its length to 1, and multiply by the desired speed.

Wskazówka

If you've never used vector math before, or need a refresher, you can see an explanation of vector usage in Godot at Wektory.

Informacja

If the code above does nothing when you press the keys, double-check that you've set up input actions correctly as described in the Konfiguracja part of this tutorial.

Obrót i ruch

This type of movement is sometimes called "Asteroids-style" because it resembles how that classic arcade game worked. Pressing left/right rotates the character, while up/down moves it forward or backward in whatever direction it's facing.

../../_images/movement_rotate1.gif
extends KinematicBody2D

export (int) var speed = 200
export (float) var rotation_speed = 1.5

var velocity = Vector2()
var rotation_dir = 0

func get_input():
  rotation_dir = 0
  velocity = Vector2()
  if Input.is_action_pressed("right"):
    rotation_dir += 1
  if Input.is_action_pressed("left"):
    rotation_dir -= 1
  if Input.is_action_pressed("down"):
    velocity = Vector2(-speed, 0).rotated(rotation)
  if Input.is_action_pressed("up"):
    velocity = Vector2(speed, 0).rotated(rotation)

func _physics_process(delta):
  get_input()
  rotation += rotation_dir * rotation_speed * delta
  velocity = move_and_slide(velocity)

Here we've added two new variables to track our rotation direction and speed. Again, pressing both keys at once will cancel out and result in no rotation. The rotation is applied directly to the body's rotation property.

To set the velocity, we use the Vector2.rotated() method, so that it points in the same direction as the body. rotated() is a useful vector function that you can use in many circumstances where you would otherwise need to apply trigonometric functions.

Obrót i ruch (myszka)

This style of movement is a variation of the previous one. This time, the direction is set by the mouse position instead of the keyboard. The character will always "look at" the mouse pointer. The forward/back inputs remain the same, however.

../../_images/movement_rotate2.gif
extends KinematicBody2D

export (int) var speed = 200

var velocity = Vector2()

func get_input():
  look_at(get_global_mouse_position())
  velocity = Vector2()
  if Input.is_action_pressed("down"):
    velocity = Vector2(-speed, 0).rotated(rotation)
  if Input.is_action_pressed("up"):
    velocity = Vector2(speed, 0).rotated(rotation)

func _physics_process(delta):
  get_input()
  velocity = move_and_slide(velocity)

Here we're using the Node2D look_at() method to point the player towards a given position. Without this function, you could get the same effect by setting the angle like this:

rotation = get_global_mouse_position().angle_to_point(position)

Click-and-move

This last example uses only the mouse to control the character. Clicking on the screen will cause the player to move to the target location.

../../_images/movement_click.gif
extends KinematicBody2D

export (int) var speed = 200

onready var target = position
var velocity = Vector2()

func _input(event):
  if event.is_action_pressed("click"):
    target = get_global_mouse_position()

func _physics_process(delta):
  velocity = position.direction_to(target) * speed
  # look_at(target)
  if position.distance_to(target) > 5:
    velocity = move_and_slide(velocity)

Note the distance_to() check we make prior to movement. Without this test, the body would "jitter" upon reaching the target position, as it moves slightly past the position and tries to move back, only to move too far and repeat.

Uncommenting the look_at() line will also turn the body to point in its direction of motion if you prefer.

Wskazówka

This technique can also be used as the basis of a "following" character. The target position can be that of any object you want to move to.

Podsumowanie

You may find these code samples useful as starting points for your own projects. Feel free to use them and experiment with them to see what you can make.

You can download this sample project here: 2D_movement_demo.zip