Default editor shortcuts

Many of Godot Editor functions can be executed with keyboard shortcuts. This page lists functions which have associated shortcuts by default, but many others are available for customization in editor settings as well. To change keys associated with these and other actions navigate to Editor -> Editor Settings -> Shortcuts.

While some actions are universal, a lot of shortcuts are specific to individual tools. For this reason it is possible for some key combinations to be assigned to more than one function. The correct action will be performed depending on the context.

Informacja

While Windows and Linux builds of the editor share most of the default settings, some shortcuts may differ for macOS version. This is done for better integration of the editor into macOS ecosystem. Users fluent with standard shortcuts on that OS should find Godot Editor's default key mapping intuitive.

General Editor Actions

Action name

Windows, Linux

macOS

Editor setting

Otwórz edytor 2D

Ctrl + F1

Alt + 1

editor/editor_2d

Otwórz edytor 3D

Ctrl + F2

Alt + 2

editor/editor_3d

Otwórz edytor skryptów

Ctrl + F3

Alt + 3

editor/editor_script

Wyszukaj w pomocy

F1

Alt + Space

editor/editor_help

Tryb bez rozproszeń

Ctrl + Shift + F11

Cmd + Ctrl + D

editor/distraction_free_mode

Następna zakładka

Ctrl + Tab

Cmd + Tab

editor/next_tab

Poprzednia zakładka

Ctrl + Shift + Tab

Cmd + Shift + Tab

editor/prev_tab

Filter Files

Ctrl + Alt + P

Cmd + Alt + P

editor/filter_files

Otwórz scenę

Ctrl + O

Cmd + O

editor/open_scene

Zamknij scenę

Ctrl + Shift + W

Cmd + Shift + W

editor/close_scene

Przywróć zamkniętą scenę

Ctrl + Shift + T

Cmd + Shift + T

editor/reopen_closed_scene

Zapisz scenę

Ctrl + S

Cmd + S

editor/save_scene

Save Scene As

Ctrl + Shift + S

Cmd + Shift + S

editor/save_scene_as

Zapisz wszystkie sceny

Ctrl + Shift + Alt + S

Cmd + Shift + Alt + S

editor/save_all_scenes

Quick Open

Shift + Alt + O

Shift + Alt + O

editor/quick_open

Quick Open Scene

Ctrl + Shift + O

Cmd + Shift + O

editor/quick_open_scene

Quick Open Script

Ctrl + Alt + O

Cmd + Alt + O

editor/quick_open_script

Cofnij

Ctrl + Z

Cmd + Z

editor/undo

Ponów

Ctrl + Shift + Z

Cmd + Shift + Z

editor/redo

Wyjdź

Ctrl + Q

Cmd + Q

editor/file_quit

Wyjdź do listy projektów

Ctrl + Shift + Q

Shift + Alt + Q

editor/quit_to_project_list

Zrób zrzut ekranu

Ctrl + F12

Cmd + F12

editor/take_screenshot

Przełącz pełny ekran

Shift + F11

Cmd + Ctrl + F

editor/fullscreen_mode

Uruchom

F5

Cmd + B

editor/play

Zapauzuj scenę

F7

Cmd + Ctrl + Y

editor/pause_scene

Stop

F8

Cmd + .

editor/stop

Odtwórz scenę

F6

Cmd + R

editor/play_scene

Uruchom niestandardową scenę

Ctrl + Shift + F5

Cmd + Shift + R

editor/play_custom_scene

Rozwiń panel dolny

Shift + F12

Shift + F12

editor/bottom_panel_expand

2D / Canvas Item Editor

Action name

Windows, Linux

macOS

Editor setting

Przybliż

Ctrl + =

Cmd + =

canvas_item_editor/zoom_plus

Oddal

Ctrl + -

Cmd + -

canvas_item_editor/zoom_minus

Wyzeruj zbliżenie

Ctrl + 0

Cmd + 0

canvas_item_editor/zoom_reset

Przesuń widok

Space

Space

canvas_item_editor/pan_view

Tryb zaznaczenia

Q

Q

canvas_item_editor/select_mode

Tryb przesuwania

W

W

canvas_item_editor/move_mode

Tryb obrotu

E

E

canvas_item_editor/rotate_mode

Tryb skalowania

S

S

canvas_item_editor/scale_mode

Tryb linijki

R

R

canvas_item_editor/ruler_mode

Użyj inteligentnego przyciągania

Shift + S

Shift + S

canvas_item_editor/use_smart_snap

Użyj przyciągania do siatki

Shift + G

Shift + G

canvas_item_editor/use_grid_snap

Powiększ siatkę x2

Num *

Num *

canvas_item_editor/multiply_grid_step

Pomniejsz siatkę x2

Num /

Num /

canvas_item_editor/divide_grid_step

Zawsze pokazuj siatkę

G

G

canvas_item_editor/show_grid

Pokaż linie pomocnicze

H

H

canvas_item_editor/show_helpers

Pokaż prowadnice

Y

Y

canvas_item_editor/show_guides

Wyśrodkowywanie na zaznaczeniu

F

F

canvas_item_editor/center_selection

Powiększ do zaznaczenia

Shift + F

Shift + F

canvas_item_editor/frame_selection

Podejrzyj skalę płótna

Ctrl + Shift + P

Cmd + Shift + P

canvas_item_editor/preview_canvas_scale

Wprowadź klucz

Ins

Ins

canvas_item_editor/anim_insert_key

Wstaw klucz (istniejące ścieżki)

Ctrl + Ins

Cmd + Ins

canvas_item_editor/anim_insert_key_existing_tracks

Dołącz obraz jako zasób {ścieżka}

Ctrl + Shift + B

Cmd + Shift + B

canvas_item_editor/skeleton_make_bones

Wyczyść pozę

Shift + K

Shift + K

canvas_item_editor/anim_clear_pose

3D / Spatial Editor

Action name

Windows, Linux

macOS

Editor setting

Przełącz swobodny widok

Shift + F

Shift + F

spatial_editor/freelook_toggle

"Wolny widok" w lewo

A

A

spatial_editor/freelook_left

"Wolny widok" w prawo

D

D

spatial_editor/freelook_right

"Wolny widok" w przód

W

W

spatial_editor/freelook_forward

"Wolny widok" w tył

S

S

spatial_editor/freelook_backwards

"Wolny widok" w górę

E

E

spatial_editor/freelook_up

"Wolny widok" w dół

Q

Q

spatial_editor/freelook_down

Modyfikator prędkości swobodnego widoku

Shift

Shift

spatial_editor/freelook_speed_modifier

Wolny modyfikator swobodnego widoku

Alt

Alt

spatial_editor/freelook_slow_modifier

Tryb zaznaczenia

Q

Q

spatial_editor/tool_select

Tryb przesuwania

W

W

spatial_editor/tool_move

Tryb obrotu

E

E

spatial_editor/tool_rotate

Tryb skalowania

R

R

spatial_editor/tool_scale

Użyj przestrzeni lokalnej

T

T

spatial_editor/local_coords

Użyj przyciągania

Y

Y

spatial_editor/snap

Przyciągnij obiekt do podłogi

PgDown

PgDown

spatial_editor/snap_to_floor

Widok z góry

Num 7

Num 7

spatial_editor/top_view

Widok z dołu

Alt + Num 7

Alt + Num 7

spatial_editor/bottom_view

Widok z przodu

Num 1

Num 1

spatial_editor/front_view

Widok z tyłu

Alt + Num 1

Alt + Num 1

spatial_editor/rear_view

Widok z prawej

Num 3

Num 3

spatial_editor/right_view

Widok z lewej

Alt + Num 3

Alt + Num 3

spatial_editor/left_view

Przełącz widok perspektywiczny/ortogonalny

Num 5

Num 5

spatial_editor/switch_perspective_orthogonal

Wstaw klucz animacji

K

K

spatial_editor/insert_anim_key

Wycentruj na pozycji początkowej

O

O

spatial_editor/focus_origin

Wycentruj na zaznaczeniu

F

F

spatial_editor/focus_selection

Dopasuj położenie do widoku

Ctrl + Alt + M

Cmd + Alt + M

spatial_editor/align_transform_with_view

Dopasuj obrót do widoku

Ctrl + Alt + F

Cmd + Alt + F

spatial_editor/align_rotation_with_view

1 widok

Ctrl + 1

Cmd + 1

spatial_editor/1_viewport

2 widoki

Ctrl + 2

Cmd + 2

spatial_editor/2_viewports

2 widoki (alternatywnie)

Ctrl + Alt + 2

Cmd + Alt + 2

spatial_editor/2_viewports_alt

3 widoki

Ctrl + 3

Cmd + 3

spatial_editor/3_viewports

3 widoki (alternatywnie)

Ctrl + Alt + 3

Cmd + Alt + 3

spatial_editor/3_viewports_alt

4 widoki

Ctrl + 4

Cmd + 4

spatial_editor/4_viewports

Edytor tekstu

Action name

Windows, Linux

macOS

Editor setting

Wytnij

Ctrl + X

Cmd + X

script_text_editor/cut

Kopiuj

Ctrl + C

Cmd + C

script_text_editor/copy

Wklej

Ctrl + V

Cmd + V

script_text_editor/paste

Zaznacz wszystko

Ctrl + A

Cmd + A

script_text_editor/select_all

Find

Ctrl + F

Cmd + F

script_text_editor/find

Znajdź następny

F3

Cmd + G

script_text_editor/find_next

Znajdź poprzedni

Shift + F3

Cmd + Shift + G

script_text_editor/find_previous

Znajdź w plikach

Ctrl + Shift + F

Cmd + Shift + F

script_text_editor/find_in_files

Zastąp

Ctrl + R

Alt + Cmd + F

script_text_editor/replace

Zastąp w plikach

Ctrl + Shift + R

Cmd + Shift + R

script_text_editor/replace_in_files

Cofnij

Ctrl + Z

Cmd + Z

script_text_editor/undo

Ponów

Ctrl + Y

Cmd + Y

script_text_editor/redo

Przesuń w górę

Alt + Up Arrow

Alt + Up Arrow

script_text_editor/move_up

Przesuń w dół

Alt + Down Arrow

Alt + Down Arrow

script_text_editor/move_down

Usuń wiersz

Ctrl + Shift + K

Cmd + Shift + K

script_text_editor/delete_line

Przełącz komentarz

Ctrl + K

Cmd + K

script_text_editor/toggle_comment

Zwiń/rozwiń wiersz

Alt + F

Alt + F

script_text_editor/toggle_fold_line

Duplikuj linię

Ctrl + D

Cmd + Shift + C

script_text_editor/clone_down

Uzupełnij symbol

Ctrl + Space

Ctrl + Space

script_text_editor/complete_symbol

Wylicz wyrażenie

Ctrl + Shift + E

Cmd + Shift + E

script_text_editor/evaluate_selection

Przytnij końcowe białe znaki

Ctrl + Alt + T

Cmd + Alt + T

script_text_editor/trim_trailing_whitespace

Wielkie litery

Shift + F4

Shift + F4

script_text_editor/convert_to_uppercase

Małe litery

Shift + F5

Shift + F5

script_text_editor/convert_to_lowercase

Wielkie litery na początku słów

Shift + F6

Shift + F6

script_text_editor/capitalize

Zamień wcięcia na spacje

Ctrl + Shift + Y

Cmd + Shift + Y

script_text_editor/convert_indent_to_spaces

Zamień wcięcia na tabulatory

Ctrl + Shift + I

Cmd + Shift + I

script_text_editor/convert_indent_to_tabs

Automatyczne wcięcie

Ctrl + I

Cmd + I

script_text_editor/auto_indent

Przełącz zakładkę

Ctrl + Alt + B

Cmd + Alt + B

script_text_editor/toggle_bookmark

Przejdź do następnej zakładki

Ctrl + B

Cmd + B

script_text_editor/goto_next_bookmark

Przejdź do poprzedniej zakładki

Ctrl + Shift + B

Cmd + Shift + B

script_text_editor/goto_previous_bookmark

Przejdź do funkcji

Ctrl + Alt + F

Ctrl + Cmd + J

script_text_editor/goto_function

Idź do lini

Ctrl + L

Cmd + L

script_text_editor/goto_line

Przełącz punkt wstrzymania

F9

Cmd + Shift + B

script_text_editor/toggle_breakpoint

Usuń wszystkie punkty wstrzymania

Ctrl + Shift + F9

Cmd + Shift + F9

script_text_editor/remove_all_breakpoints

Przejdź do następnego punktu wstrzymania

Ctrl + .

Cmd + .

script_text_editor/goto_next_breakpoint

Przejdź do poprzedniego punktu wstrzymania

Ctrl + ,

Cmd + ,

script_text_editor/goto_previous_breakpoint

Pomoc kontekstowa

Alt + F1

Alt + Shift + Space

script_text_editor/contextual_help

Edytor skryptów

Action name

Windows, Linux

macOS

Editor setting

Find

Ctrl + F

Cmd + F

script_editor/find

Znajdź następny

F3

F3

script_editor/find_next

Znajdź poprzedni

Shift + F3

Shift + F3

script_editor/find_previous

Znajdź w plikach

Ctrl + Shift + F

Cmd + Shift + F

script_editor/find_in_files

Przesuń w górę

Shift + Alt + Up Arrow

Shift + Alt + Up Arrow

script_editor/window_move_up

Przesuń w dół

Shift + Alt + Down Arrow

Shift + Alt + Down Arrow

script_editor/window_move_down

Następny skrypt

Ctrl + Shift + .

Cmd + Shift + .

script_editor/next_script

Poprzedni skrypt

Ctrl + Shift + ,

Cmd + Shift + ,

script_editor/prev_script

Przywróć zamknięty skrypt

Ctrl + Shift + T

Cmd + Shift + T

script_editor/reopen_closed_script

Zapisz

Ctrl + Alt + S

Cmd + Alt + S

script_editor/save

Zapisz wszystko

Ctrl + Shift + Alt + S

Cmd + Shift + Alt + S

script_editor/save_all

Miękkie przeładowania skryptu

Ctrl + Shift + R

Cmd + Shift + R

script_editor/reload_script_soft

Poprzedni plik

Alt + Left Arrow

Alt + Left Arrow

script_editor/history_previous

Następny plik

Alt + Right Arrow

Alt + Right Arrow

script_editor/history_next

Zamknij

Ctrl + W

Cmd + W

script_editor/close_file

Uruchom

Ctrl + Shift + X

Cmd + Shift + X

script_editor/run_file

Przełącz panel skryptów

Ctrl + \

Cmd + \

script_editor/toggle_scripts_panel

Przybliż

Ctrl + =

Cmd + =

script_editor/zoom_in

Oddal

Ctrl + -

Cmd + -

script_editor/zoom_out

Wyzeruj przybliżenie

Ctrl + 0

Cmd + 0

script_editor/reset_zoom

Visual Script Editor

Action name

Windows, Linux

macOS

Editor setting

Znajdź typ węzła

Ctrl + F

Cmd + F

visual_script_editor/find_node_type

Skopiuj węzły

Ctrl + C

Cmd + C

visual_script_editor/copy_nodes

Wytnij węzły

Ctrl + X

Cmd + X

visual_script_editor/cut_nodes

Wklej węzły

Ctrl + V

Cmd + V

visual_script_editor/paste_nodes

Usuń zaznaczone

Del

Cmd + BkSp

visual_script_editor/delete_selected

Zamień na funkcję

Ctrl + G

Cmd + G

visual_script_editor/create_function

Edytuj członka

Ctrl + E

Cmd + E

visual_script_editor/edit_member

Odśwież graf

Ctrl + R

Cmd + R

visual_script_editor/refresh_nodes

Przełącz punkt wstrzymania

F9

F9

visual_script_editor/toggle_breakpoint

Editor Output

Action name

Windows, Linux

macOS

Editor setting

Kopiuj zaznaczenie

Ctrl + C

Cmd + C

editor/copy_output

Wyczyść wyjście

Ctrl + Shift + K

Cmd + Shift + K

editor/clear_output

Debugger

Action name

Windows, Linux

macOS

Editor setting

Krok w

F11

F11

debugger/step_into

Przekrocz

F10

F10

debugger/step_over

Kontynuuj

F12

F12

debugger/continue

Dialog plików

Action name

Windows, Linux

macOS

Editor setting

Wróć

Alt + Left Arrow

Alt + Left Arrow

file_dialog/go_back

Dalej

Alt + Right Arrow

Alt + Right Arrow

file_dialog/go_forward

W górę

Alt + Up Arrow

Alt + Up Arrow

file_dialog/go_up

Odśwież

F5

F5

file_dialog/refresh

Przełącz ukryte pliki

Ctrl + H

Cmd + H

file_dialog/toggle_hidden_files

Przełącz ulubione

Alt + F

Alt + F

file_dialog/toggle_favorite

Przełącz tryb

Alt + V

Alt + V

file_dialog/toggle_mode

Utwórz katalog

Ctrl + N

Cmd + N

file_dialog/create_folder

Usuń

Del

Cmd + BkSp

file_dialog/delete

Przejdź do wprowadzania ścieżki

Ctrl + D

Cmd + D

file_dialog/focus_path

Przesuń ulubiony w górę

Ctrl + Up Arrow

Cmd + Up Arrow

file_dialog/move_favorite_up

Przesuń ulubiony w dół

Ctrl + Down Arrow

Cmd + Down Arrow

file_dialog/move_favorite_down

System plików

Action name

Windows, Linux

macOS

Editor setting

Skopiuj ścieżkę

Ctrl + C

Cmd + C

filesystem_dock/copy_path

Duplikuj

Ctrl + D

Cmd + D

filesystem_dock/duplicate

Usuń

Del

Cmd + BkSp

filesystem_dock/delete

Scene Tree Dock

Action name

Windows, Linux

macOS

Editor setting

Dodaj węzeł

Ctrl + A

Cmd + A

scene_tree/add_child_node

Grupowa zmiana nazwy

Ctrl + F2

Cmd + F2

scene_tree/batch_rename

Skopiuj ścieżkę węzła

Ctrl + C

Cmd + C

scene_tree/copy_node_path

Usuń

Del

Cmd + BkSp

scene_tree/delete

Force Delete

Shift + Del

Shift + Del

scene_tree/delete_no_confirm

Duplikuj

Ctrl + D

Cmd + D

scene_tree/duplicate

Przesuń w górę

Ctrl + Up Arrow

Cmd + Up Arrow

scene_tree/move_up

Przesuń w dół

Ctrl + Down Arrow

Cmd + Down Arrow

scene_tree/move_down

Animation Track Editor

Action name

Windows, Linux

macOS

Editor setting

Duplikuj zaznaczone

Ctrl + D

Cmd + D

animation_editor/duplicate_selection

Duplikuj transponowane

Ctrl + Shift + D

Cmd + Shift + D

animation_editor/duplicate_selection_transposed

Usuń zaznaczone

Del

Cmd + BkSp

animation_editor/delete_selection

Przejdź do następnego kroku

Ctrl + Right Arrow

Cmd + Right Arrow

animation_editor/goto_next_step

Przejdź do poprzedniego kroku

Ctrl + Left Arrow

Cmd + Left Arrow

animation_editor/goto_prev_step

Tile Map Editor

Action name

Windows, Linux

macOS

Editor setting

Znajdź kafelek

Ctrl + F

Cmd + F

tile_map_editor/find_tile

Wybierz kafelek

I

I

tile_map_editor/pick_tile

Maluj kafelek

P

P

tile_map_editor/paint_tile

Wypełnienie

G

G

tile_map_editor/bucket_fill

Transpozycja

T

T

tile_map_editor/transpose

Odbij poziomo

X

X

tile_map_editor/flip_horizontal

Odbij pionowo

Z

Z

tile_map_editor/flip_vertical

Obróć w lewo

A

A

tile_map_editor/rotate_left

Obróć w prawo

S

S

tile_map_editor/rotate_right

Wyczyść przekształcenie

W

W

tile_map_editor/clear_transform

Zaznacz

M

M

tile_map_editor/select

Wytnij zaznaczenie

Ctrl + X

Cmd + X

tile_map_editor/cut_selection

Kopiuj zaznaczenie

Ctrl + C

Cmd + C

tile_map_editor/copy_selection

Usuń zaznaczenie

Del

Cmd + BkSp

tile_map_editor/erase_selection

Tileset Editor

Action name

Windows, Linux

macOS

Editor setting

Następny koordynat

PgDown

PgDown

tileset_editor/next_shape

Poprzedni koordynat

PgUp

PgUp

tileset_editor/previous_shape

Tryb obszaru

1

1

tileset_editor/editmode_region

Tryb kolizji

2

2

tileset_editor/editmode_collision

Tryb okluzji

3

3

tileset_editor/editmode_occlusion

Tryb nawigacji

4

4

tileset_editor/editmode_navigation

Tryb maski bitowej

5

5

tileset_editor/editmode_bitmask

Tryb priorytetów

6

6

tileset_editor/editmode_priority

Tryb ikon

7

7

tileset_editor/editmode_icon

Tryb indeksów Z

8

8

tileset_editor/editmode_z_index