GrooveJoint2D

Inherits: Joint2D < Node2D < CanvasItem < Node < Object

2D 物理的沟槽约束。

描述

2D 物理的沟槽约束。这对于使一个物体“滑过”放置在另一个物体上的区段很有用。

属性

float

initial_offset

25.0

float

length

50.0

属性说明

Default

25.0

Setter

set_initial_offset(value)

Getter

get_initial_offset()

这个物体B的初始锚点位置,由关键的原点和沿关节Y轴(沿着沟槽)的局部偏移 initial_offset 定义。


Default

50.0

Setter

set_length(value)

Getter

get_length()

沟槽的长度。沟槽是从关键原点沿着关节局部Y轴朝向 length